دانلود کاتالوگ

ماشین تزریق پلاستیک - پولاد

شرکت پولاد

ارائه دهنده انواع ماشین های تزریق پلاستیک

سری BT :ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﻤﭗ ﻫﺎی دﺑﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ، از ٦٠ اﻟﯽ ١٨٠٠ ﺗن
سری BS :ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ سروو ﻣﻮﺗﻮر، از ٦٠ اﻟﯽ ١٨٠٠ ﺗن
سری BU: ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ٢ ﺻﻔﺤﻪ ای، از ٥٠٠ اﻟﯽ ٦٨٠٠ ﺗن
سری Bi: ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، از ٩٠ اﻟﯽ ٥٠٠ ﺗن
سری BH :ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ High Speed، از ١٢٠ اﻟﯽ ٤٠٠ ﺗن
سری BM: ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺰرﯾﻖ ٢ اﻟﯽ ٤ ﻣﻮاد با رﻧﮓ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﯾﮏ ضرب
سری BE: ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی تمام الکتریک

ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ، ﮐﺎر آزﻣﻮده و ﻣﺠﺮب

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ

ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺸترﯾﺎن

١٣٥٩ ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ
١٣٦٢ ﺳﺎﺧﺖ اوﻟﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی تزرﯾﻖ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮاﺣﯽ اﻧﺠﺎم شده
١٣٦٤ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮﻓﻖ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ١٢٠ ﺗﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار
١٣٦٩ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ واﻗﻊ در ﺟﺎده دﻣﺎوﻧﺪ و اوﻟﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ٦٠ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ
١٣٧٠ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ ٢٥٠ ﺗﻨﯽ
١٣٧٥ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷماره ١ ﻓﻌﻠﯽ واﻗﻊ در اﺑﺘﺪای ﺟﺎده دﻣﺎوﻧﺪ
١٣٧٧ ﺻﺎدرات اﻓﺰون ﺑﺮ ٢٠ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻢ ﺟﻮار
١٣٨١ ﺗﺎﺳﯿﺲ شرکت ﭘﻮﻻد ﭘﻮﯾﺶ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﭘﺮﯾﻔﺮم ﻫﺎی PET
١٣٨٢ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی SLX
1388 شروع همکاری با شرکت بورچ
١٣٩٣ ﺗﺎﺳﯿﺲ واﺣﺪ ﭘﻮﻻد ﭘﻮﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻇﺮوف ﺟﺪار ﻧﺎزک PP ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی IML
١٣٩٨ ﺗﺎﺳﯿﺲ واﺣﺪ ﭘﻮﻻد ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻣﯿﺰ و ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ٢ ﺻﻔﺤﻪ ای

محصولات

درباره پولاد

شرکت ماشین های تزریق پلاستیک پولاد (سهامی خاص) در سال ۱۳۵۹ توسط آقای مهندس سیروس احمدی بختیاری تاسیس گردید و فعالیت خود را در زمینه ساخت دستگاههای تزریق پلاستیک آغاز نمود. پولاد بدون تردید یکی از معتبرترین برندهای ایرانی در زمینه ساخت ماشینهای تزریق پلاستیک بوده و تعداد بی شمار ماشینهای در حال فعالیت ساخت پولاد در سراسر ایران و حتی برخی از کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای گواه این مدعاست.

شرکت پولاد با ارائه نسل جدید ماشینهای خود در دهه هفتاد و کسب گواهینامه ها و استانداردهای ملی وبین المللی گوناگون، گام بزرگی را در جهت بهبود کیفیت و پیشرفت تکنولوژی در صنعت تزریق پلاستیک ایران رقم زده است. در این روند هدفمند، همکاری پولاد با نامداران صنعت پلاستیک از دیگر کشورهای دنیا مانند ایتالیا و کره جنوبی موجب ارتقاء تجارب فنی و مهندسی در مدتی اندک گردید. سرانجام در سال ۱۳۸۸ پولاد توانست سری جدید ماشینها را بر اساس استانداردهای جهانی، دانش فنی و تجربه ی کسب شده خود در چهار دهه خدمت رسانی را به این طریق، با کاهش قیمت تمام شده و تکمیل سبد محصولات متنوع توام و روانه بازار کند.

آخرین اخبار